Інформація щодо отримання довідок

 

Положення

про Порядок видачі довідок та характеристик

Виконавчим комітетом

Феодосіївської сільської ради

 

1. Загальні положення

Порядок видачі довідок Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного, Житлового та Земельного Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних». 

Довідка – це документ інформаційного характеру, який описує або засвідчує факти та події, за винятком тих фактів та подій, що засвідчуються на підставі рішення суду або інших зазначеним у законодавстві України способом.

Характеристика – це документ,  у якому в офіційній формі висловлено  інформацію, відгук, висновок про трудову, громадську діяльність якоїсь особи.

Характеристика з місця роботи – документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював у даній організації/установі.

2. Порядок видачі довідок

  1. Видача довідок здійснюється посадовими особами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, старостами сіл Феодосіївської сільської територіальної громади або особами, що виконують їх обов’язки у відповідних населених пунктах.
  2. Довідки видаються державною мовою на підставі пред’явлених документів у разі відсутності суперечностей в них. Забороняється вимагати від громадян документи, які не передбачені чинним законодавством.
  3. Довідки видаються за підписом:

- сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами Виконавчого комітету сільської ради, начальника структурного підрозділу Виконавчого комітету сільської ради.

- адміністратора ЦНАП при наданні адміністративних послуг.

- старост при видачі довідок жителям населеного пункту Феодосіївської сільської територіальної громади, на територію якого (яких) поширюються їх повноваження, а також при наданні адміністративних послуг на ВРМ.

  1. Довідки видаються на бланку затвердженому Інструкцією з діловодства Феодосіївської сільської ради та її Виконавчого комітету або з проставлянням кутового штампу, який розміщується в лівому верхньому куті.
  2. Довідки скріплюються печаткою "ДЛЯ ДОВІДОК" відповідного структурного підрозділу Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, або «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ» Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради.
  3. Довідки, що видаються старостами скріплюються печатками «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ» відповідного страростинського округу Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради.
  4. У разі тимчасової відсутності старости (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність інше) довідки можуть готуватися та видаватися за особистим підписом адміністратора адміністративного відділу управління ЦНАП Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради і скріплюватись печаткою "ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ" старостинського округу у складі адміністративної одиниці відповідного населеного пункту.
  5. Довідки реєструються в журналі видачі довідок. До журналу заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, котрій видано довідку.
  6. Журнал видачі довідок повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою.
  7. Довідки видаються на вимогу громадянина особисто при пред’явленні паспорта громадянина та оригіналів документів (необхідних для видачі довідок).
  8. У разі звернення законного/уповноваженого представника особи спеціаліст відділу/староста перевіряє обсяг повноважень цього представника за документом, що підтверджує його повноваження діяти від імені іншої особи, крім випадків, коли звертаються законні представники малолітньої/неповнолітньої дитини – батьки (усиновлювачі) або один з них.
  9. Спеціалісти відділів виконкому та старости сіл Феодосіївської сільської територіальної громади не несуть відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в поданих документах.
  10. Окрім довідок старости здійснюють складання характеристик на жителів населеного пункту сільської територіальної громади, на територію якого (яких) поширюються їх повноваження за запитом державних установ або за особистим зверненням громадян.
  11. Характеристики реєструються в журналі видачі характеристик. До журналу заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, котрій видано характеристику.
  12. Журнал видачі характеристик повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою.
  13. Видача довідок та характеристик здійснюється на безоплатній основі.
  14. Підстави для відмови у видачі довідок: встановлення фактів відсутності або невідповідності пред’явлених документів, регламентованих цим Порядком (для кожного виду довідок окремо).
  15. Видача довідок здійснюється як правило в день звернення, у випадках коли є потреба у встановленні додаткових фактів протягом 5 календарних днів з дня звернення.
  16. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.
  17. Прийом громадян з усними та письмовими зверненнями для оформлення та видачі довідок проводиться відповідно до затвердженого графіка.

 

 1. Форми довідок та підстави їх видачі

 

3.1. Довідки видаються відповідно до додатків до затвердженого Переліку довідок та характеристик, які можливо отримати у Виконавчому комітеті Феодосіївської сільської ради, у разі, якщо форма не затверджена – довідки видаються у довільній формі на бланку затвердженому Інструкцією з діловодства Феодосіївської сільської ради та її Виконавчого комітету.

3.2. Перелік довідок та перелік документів, необхідних для їх отримання затверджується Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради.

 

4. Прикінцеві положення

 

4.1. Посадовим особам, працівникам Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, які відповідно до своїх повноважень та службових обов’язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням довідки, заборонено розголошення в будь – який спосіб цих персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними професійних обов’язків, крім випадків передбачених законом.

4.2. Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради можуть видаватись інші довідки, складені у довільній формі на бланку затвердженому інструкцією з діловодства Феодосіївської сільської ради та її Виконавчого комітету.

4.3. Припинення дії цього Положення, внесення змін і доповнень до нього здійснюються рішенням Виконавчого комітету сільської ради або у встановленому порядку відповідно до вимого чинного законодавства України.

 

Перелік довідок та характеристик, які можливо отримати у Виконавчому комітеті Феодосіївської сільської ради

 

Назва

Перелік документів, для видачі відповідних довідок

За підписом

Термін

 

1

Витяг з реєстру територіальної громади (про реєстрацію місця проживання) 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

 

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1- 5 роб. день

 

2

Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

- будинкова книга (за потреби).

 

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

3

Довідка про зареєстрованих осіб, у тому числі малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено  дієздатних осіб (Довідка видається для пред’явлення в Нотаріальну контору)

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

- будинкова книга (за потреби).

 

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

4

Довідка про фактичне місце проживання

 

- заява

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- акт про фактичне місце проживання особи, складений за затвердженою формою (власником будинку/квартири, старостою села (сіл)/депутатом Феодосіївської сільської ради).

-копія документа, що підтверджує право власності на будинок/квартиру.

- відмітка Сектору цивільного захисту та військового обліку (для військовозобов’язаних осіб).

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

5

Довідка про останнє місце реєстрації померлого (Довідка видається для пред’явлення в Нотаріальну контору)

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- свідоцтво про смерть спадкодавця;

- будинкова книга (за потреби);

- копія паспору померлого (за портреби)

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

6

Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них та ведення спільного господарства, захоронення за власний рахунок (за умови реєстрації місця проживання померлого на території Феодосіївської сільської ради) (Довідка видається для пред’явлення в Пенсійний фонд)

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- свідоцтво про смерть члена сім’ї;

- документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- будинкова книга/погосподарська книга (за потреби);

- документи, що підтверджують факт захоронення за власний рахунок (за наявності).

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

7

Довідка про упорядкування адрес домоволодінь

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

- будинкова книга (за потреби);

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

8

Про реєстрацію місця проживання в 4 зоні посиленого радіоекологічного контролю.

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- будинкова книга (за потреби);

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

9

Довідка про зміну назви геоніму

- паспорт заявника;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

Начальника або спеціаліста відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП», адміністратора ЦНАП або старости відповідного старостинського округу

1 роб. день

 

10

Довідка з місця роботи

Усне звернення працівника Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради

Начальника відділу управління персоналом та організаційної роботи Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради

1 роб. день

 

12

Характеристика з місця роботи

Усне звернення працівника Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради

Начальника відділу управління персоналом та організаційної роботи Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради

1 роб. день

 

11

Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення на твердому паливі, наявність газобалонної установки

 • копія паспорта,
 • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 • копія документів про право власності на житлове приміщення,
 • копія з технічного паспорта на житлове приміщення (де вказано, що для опалення використовується котел на твердому паливі)

Старости села (сіл) Феодосіївської сільської територіальної громади.

До 5 роб. днів

 

12

Характеристика

У відповідь на запит державної установи:

 • за уточненою інформацією від відділу реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення РТГ, ДРАЦС управління ЦНАП Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради та інформації адміністративної комісії, за наявності
 • документи, що підтверджують факти, зазначені в заяві (довідка з місця роботи, навчання, лікування тощо та інші належні документи).

 

В разі особистого звернення громадянина:

 • Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • Паспорт громадянина України

Старости села (сіл) Феодосіївської сільської територіальної громади.

Термін розгляду даного звернення регулюється Законом України «Про звернення громадян».

 

 

13

Довідка чи є заявник членом особистого селянського господарства

 • Заява громадянина
 • Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку
 • Паспорт код

Начальника відділу земельних відносин Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради

Термін розгляду даного звернення регулюється Законом України «Про звернення громадян».

 

 

14

Довідка про те, що земельна ділянка являється паєм (не паєм)

 • Заява громадянина
 • Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку
 • Паспорт код

Начальника відділу земельних відносин Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради

Термін розгляду даного звернення регулюється Законом України «Про звернення громадян».

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних