Положення про постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради

Додаток 1

до рішення Феодосіївської сільської ради

від 3 грудня 2020р. № 9

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ  ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус постійних комісій Феодосіївської сільської ради

1. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради є органами Феодосіївської сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проєктів рішень, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

2. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Феодосіївської сільської ради, Статутом Феодосіївської сільської територіальної громади, Регламентом Феодосіївської сільської ради та цим Положенням.

3. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 2. Принципи роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

Стаття 3. Склад постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради утворюються  радою на термін її повноважень у складі голови, секретаря та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються згідно рішень відповідної постійної комісії.

2. Склад постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради затверджується рішенням Феодосіївської сільської ради.

3. До складу постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради не можуть бути обрані Феодосіївський сільський голова та секретар Феодосіївської сільської ради.

4. Кількість членів однієї комісії не може бути більшою семи та не меншою трьох депутатів Феодосіївської сільської ради.

5. Депутат Феодосіївської сільської ради зобов’язаний входити до складу однієї з постійних депутатських комісій та обов’язково брати участь у її роботі. Депутат має право входити до складу лише однієї постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради. Депутат Феодосіївської сільської ради може брати участь у засіданнях постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради членом яких він не є з правом дорадчого голосу.

6. Депутати Феодосіївської сільської ради працюють у постійних депутатських комісіях Феодосіївської сільської ради на громадських засадах.

7. Рівність депутатів і запобігання корупційним ризикам досягається ротаціями керівного складу постійних депутатських комісій ради, шляхом прийняття радою відповідного рішення. Ротації (перевибори) секретарів комісії проводяться самою постійною депутатською комісією щоразу після обрання (переобрання) голови комісії.

 8. По закінченні повноважень голова постійної депутатської комісії повинен скласти письмовий звіт про діяльність постійної депутатської комісії та прозвітуватись на засіданні Ради.

Стаття 4. Повноваження постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради відповідно до напрямку їх функціональної спрямованості мають наступні повноваження:

 1. розробляти та вносити на розгляд Феодосіївської сільської ради проекти рішень;
 2. попередньо розглядати та готувати висновки та рекомендації щодо проектів внесених на розгляд Феодосіївської сільської ради рішень;
 3. узагальнювати зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень Феодосіївської сільської ради;
 4. попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готувати висновки з цих питань;
 5. проводити збір та аналіз інформації;
 6. вивчати громадську думку;
 7. розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій;
 8. попередньо розглядати проекти програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а також звіти про виконання відповідних програм;
 9. попередньо розглядати проект бюджету Феодосіївської сільської ради та проекти про внесення змін та доповнень до бюджету Феодосіївської сільської ради, а також звіти про виконання бюджету у частині розгляду питань, що відповідають їх функціональній спрямованості;
 10. попередньо розглядати проекти рішень щодо землекористування та землевідведення, а також розпорядження об'єктами права комунальної власності Феодосіївської сільської ради, які належать до функціональної спрямованості постійних депутатських комісій;
 11. за рішенням ради здійснювати контроль за виконанням рішень Феодосіївської сільської ради;
 12. вивчати діяльність та заслуховувати звіти про роботу виконавчих органів Феодосіївської сільської ради, їх структурних підрозділів, підзвітних та підконтрольних Феодосіївський сільській раді підприємств, установ та організацій;
 13. попередньо розглядати проекти рішень про положення та структуру виконавчих органів Феодосіївської сільської ради та їх підрозділів у частині розгляду питань, що відповідають їх функціональній спрямованості;
 14. попередньо розглядати проекти рішень про положення та статути комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до функціональної спрямованості постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради у частині розгляду питань, що відповідають їх функціональній спрямованості;
 15. виконувати доручення Феодосіївської сільської ради, Феодосіївського сільського голови, секретаря Феодосіївської сільської ради з питань підготовки проектів рішень Феодосіївської сільської ради та організаційної роботи, інформувати Феодосіївську сільську раду, Феодосіївського сільського голову, секретаря Феодосіївської сільської ради про хід їх виконання;
 16. розглядати спільно з іншими постійними депутатськими комісіями питання, які належать до відання кількох постійних депутатськими комісій Феодосіївської сільської ради;
 17. отримувати від виконавчих органів та їх підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Феодосіївської сільської ради необхідну інформацію та  документи;
 18. створювати робочі групи із можливістю залучення експертів, фахівців та інших осіб;
 19. за погодженням з Феодосіївською сільською радою взаємодіяти з міжнародними, загальнодержавними та регіональними організаціями, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

2. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради періодично звітують перед Феодосіївською сільською радою про свою роботу. Процедура  звітування депутатських комісій  ради визначається окремим положенням.  

II. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 5. Перелік постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради та їх функціональна спрямованість

1. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради, здійснюють повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Феодосіївської сільської ради, цим Положенням та відповідно до функціональної спрямованості, яка визначена цією статтею.

2. У Феодосіївській сільській раді утворюються  та функціонують наступні постійні депутатські комісії:

1) Постійна депутатська комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регламенту та законності;

2) Постійна депутатська  комісія з питань земельних відносин та захисту довкілля;

3) Постійна депутатська комісія з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства;

4) Постійна депутатська комісія з соціально-гуманітарних питань.

3. Постійна депутатська комісія Феодосіївської сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регламенту та законності вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Феодосіївської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчих органів з питань:

1) бюджету Феодосіївської сільської ради (включаючи питання доходів, видатків, контролю за виконанням бюджету, внесення змін до бюджету);

2) програми соціально-економічного розвитку Феодосіївської територіальної громади та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

3) встановлення місцевих податків та зборів;

4) затвердження ставок та встановлення пільг щодо земельного податку;

5) функціонування цільових фондів;

6) місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управління борговими зобов'язаннями;

7) інвестиційної діяльності на території Феодосіївської територіальної громади;

8) пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території населених пунктів Феодосіївської територіальної громади;

9) міжнародних та регіональних зв'язків;

10) дотримання законів України та регламенту ради у діяльності Феодосіївської сільської ради, Феодосіївського сільського голови, постійних та тимчасових контрольних депутатських комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, секретаріату Феодосіївської сільської ради;

11) затвердження переліку, структури та штатного розпису виконавчих органів Феодосіївської сільської ради;

12) діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі Феодосіївської сільської  ради;

13) контролю за діяльністю виконавчих органів Феодосіївської сільської ради, включаючи підготовку рішень про скасування актів виконавчих органів, які не відповідають вимогам законодавства України;

14) ефективності витрачання коштів виконавчими органами Феодосіївської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Феодосіївської сільської ради;

15) взаємодії Феодосіївської сільської ради із правоохоронними органами;

16) дотримання депутатами сільської ради регламенту Феодосіївської сільської ради та інших нормативно-правових актів Феодосіївської сільської ради;

17) затвердження та дотримання норм депутатської етики;

18) порушення депутатами Феодосіївської сільської ради Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

19) реалізації депутатами Феодосіївської сільської ради своїх повноважень;

20) підготовки регламенту Феодосіївської сільської ради та внесення змін до нього;

21) діяльності Феодосіївської сільської ради під час дії тимчасового регламенту Феодосіївської сільської ради;

22) питань впровадження електронного урядування;

23) діяльності органів самоорганізації населення;

24) участі у добровільних об'єднаннях органів місцевого самоврядування;

25) Статуту Феодосіївської територіальної громади;

26) символіки Феодосіївської територіальної громади;

27) висвітлення діяльності Феодосіївської сільської ради та її органів;

28) реалізації повноважень Феодосіївської сільської ради у сфері доступу до публічної інформації;

29) попередженню та запобіганню конфлікту інтересів у депутатів Феодосіївської сільської ради та Феодосіївського сільського голови та  запобігання проявам корупції у виконавчих органах Феодосіївської сільської ради;

4. Постійна депутатська комісія Феодосіївської сільської ради з питань земельних відносин та захисту довкілля, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Феодосіївської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчих органів з питань:

1) володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади (включаючи питання передачі земельних ділянок у власність, оренду чи користування, приватизації земельних ділянок, припинення права користування та вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності);

2) викупу земельних ділянок для суспільних потреб;

3) організації землеустрою;

4) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;

5) вирішення земельних спорів;

6) архітектурно-будівельної діяльності;

7) планування та забудови територій (включаючи питання підготовки та затвердження генеральних планів, проектів детального планування територій, схем планування територій);

8) реалізації екологічних прав громадян та розробки місцевих екологічних програм;

9) стану захисту навколишнього природного середовища;

10) організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

11) додержання природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів, відтворення лісів;

12) погодження дозволу на спеціальне використання природних ресурсів;

13) організації озеленення, охорони зелених насаджень у населених пунктах.

5. Постійна депутатська комісія Феодосіївської сільської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Феодосіївської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчих органів з питань:

1) володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (включаючи питання приватизації, управління, надання в оренду (суборенду), застави, страхування, концесії);

2) формування стратегії та політики управління комунальним майном Феодосіївської сільської територіальної громади;

3) набуття майна у комунальну власність Феодосіївської сільської ради;

4) захисту прав комунальної власності Феодосіївської сільської ради;

5) створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ та організацій;

6) обліку та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна;

7) житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);

8) забезпечення житлом осіб, які мають на це право;

9) організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та взаємодії із садовими, садово-дачними товариствами;

10) поводження з побутовими відходами;

11) надзвичайних ситуацій на території Феодосіївської територіальної громади;

12) діяльності комунальних служб та комунальних підприємств, утворених Феодосіївською сільською радою;

13) телекомунікації,  зв'язку, інформаційних технологій та інформатизації;

14) питання розміщення зовнішньої реклами на території Феодосіївської територіальної громади, розміщення рекламно-інформаційного обладнання на фасадах чи всередині будинків, іншого майна, що належить до комунальної власності Феодосіївської сільської територіальної громади;

15) інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу (включаючи питання будівництва, реконструкції та утримання дорожньо-транспортної мережі та інфраструктури автомобільних шляхів сполучень, транспортних розв'язок, шляхопроводів, мостів, об'єктів дорожнього сервісу);

16) функціонування пасажирського  транспорту загального користування незалежно від форм власності (включаючи питання затвердження маршрутів і графіків руху);

17) затвердження правил благоустрою населених пунктів та територій, що входять до складу Феодосіївської територіальної громади;

18) організації та надання ритуальних послуг (включаючи питання створення та експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження місць поховань а також виділення нових місць для поховань).

6. Постійна депутатська комісія Феодосіївської сільської ради з соціально-гуманітарних питань вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Феодосіївської сільської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) діяльності закладів освіти всіх рівнів;

2) діяльності позашкільних навчальних закладів;

3) розвитку освіти у Феодосіївській територіальній громаді;

4) науково-освітніх інновацій та моніторингу якості освіти;

5) охорони здоров'я (включаючи питання діяльності закладів охорони здоров'я, забезпечення населення медико-санітарною допомогою);

6) санітарно-епідемічного забезпечення населення;

7) соціального захисту населення та  діяльності закладів соціального захисту населення;

8) культурно-просвітницької та мистецької діяльності (включаючи питання видавничої справи та розповсюдження книжкової продукції, бібліотечної справи, кінематографії та кінопоказів, народних художніх промислів, відпочинку та розваг, парків та галерей);

9) діяльності комунальних закладів, установ, організацій Феодосіївської територіальної громади, створених для здійснення культурно-просвітницької  та мистецької діяльності;

10) організації культурно-масових та спортивних заходів та свят;

11) міжнародних та міжнаціональних культурних зв'язків, діяльності національних культурних товариств;

12) охорони історико-культурної та археологічної спадщини (включаючи питання збереження та використання історичних споруд, музейної, архівної справи, діяльності заповідників, повернення культурних цінностей);

13) меценатської діяльності;

14) туризму, курортно-рекреаційної діяльності;

15) функціонування мережі туристичних послуг та готельного господарства;

16) сім'ї (включаючи питання соціальної підтримки багатодітних сімей, допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання насильству в сім'ї);

17) дозвілля молоді;

18) молодіжної політики;

19) фізичної культури, та спорту;

20) захисту прав ветеранів війни, учасників АТО (ООС) та їх сімей;

21) організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Стаття 6. Планування роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Постійні депутатські Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі, відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень Феодосіївської сільської ради, Феодосіївського сільського голови, секретаря Феодосіївської сільської ради. Плани роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради відповідають головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців та розміщуються на офіційному веб-сайті Феодосіївської сільської ради.

2. Плани роботи депутатських комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням Феодосіївської сільської ради, Феодосіївського сільського голови, секретаря Феодосіївської сільської ради або за пропозицією членів постійних депутатских комісій Феодосіївської сільської ради.

Стаття 7. Форми роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Основними формами роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради є засідання.

2. Засідання постійних депутатських комісій проводяться відкрито й гласно. У випадках, передбачених законодавством, засідання постійної депутатської комісії може проводитися у закритому режимі.

3. На засіданнях постійних депутатських комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадяни, які виявили таке бажання.

4. Засідання постійних депутатських комісій проводяться на території Феодосіївської територіальної громади, як правило у приміщеннях чи на територіях, що належать до комунальної власності Феодосіївської територіальної громади. У виняткових випадках, викликаних особливими обставинами, що унеможливлюють проведення засідання на території Феодосіївської територіальної громади, засідання може бути проведено за її межами.

5. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради за погодженням із радою можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Стаття 8. Скликання засідань постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Інформацію про чергові засідання постійних комісій Феодосіївської сільської ради розміщується на веб-сайті сільської ради. Чергові засідання відбуваються у дні та у місці, визначені відповідно до затверджених постійними комісіями планів роботи, але не рідше одного разу на два тижні. Постійні депутатські комісії Феодосіївської сільської ради можуть встановити інший, ніж передбачено планом роботи день, час та місце для одного чи декількох своїх засідань, про що повідомляються всі члени відповідної комісії.

2. Позачергові засідання постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради скликає на вимогу не менше однієї третини членів комісії голова комісії, а у випадку його відсутності-  секретар.

3. Про дату, час і місце проведення та питання, які передбачається винести на розгляд депутатської комісії, повідомляються всі члени постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв'язку за два робочі дні до дати проведення засідання відповідної комісії. У разі потреби разом із таким повідомленням або додатково до нього розповсюджуються інформація та матеріали, розгляд яких передбачається на засіданні комісії. Відповідальність за повідомлення членів комісії несе секретар відповідної комісії.

4. Засідання постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

 5. У разі потреби постійна депутатська комісія Феодосіївської сільської ради зобов'язана завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити/запросити керівництво органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, з приводу якого є потреба у їх присутності. У повідомленні запрошеним на засідання відповідної постійної комісії Феодосіївської сільської ради також зазначається, які документи, інформацію та матеріали необхідно надати комісії.

6. Участь у роботі комісії посадових осіб виконавчих органів Феодосіївської сільської ради, а також підзвітних та підконтрольних Феодосіївській сільській ради та її виконавчим органам підприємств, установ та організацій і надання ними відповідних інформації, документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов'язковою.

7. У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

1) обговорення постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;

2) порядок проведення дистанційного обговорення повинен забезпечувати: можливість реалізації прав; ідентифікацію особи, яка бере участь у обговоренні; встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

3) рішення про дистанційне обговорення доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням переліку питань для обговорення та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного обговорення Феодосіївської сільської ради. 

4) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання

Стаття 9. Порядок проведення засідань постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. У засіданні постійних депутатських комісій беруть участь депутати - члени комісій, інші депутати Феодосіївської сільської ради (з правом дорадчого голосу), посадові особи органів місцевого самоврядування Феодосіївської територіальної громади (з правом дорадчого голосу), запрошені на засідання комісії особи.

2. На засіданні також можуть бути присутні помічники-консультанти депутатів Феодосіївської сільської ради та інші бажаючі особи. Такі особи мають дотримуватися етичних норм поведінки та жодним чином не перешкоджати роботі відповідної постійної депутатської комісії. У разі, якщо така особа вчиняє будь-які дії, що ображають будь-кого із членів комісії чи перешкоджають роботі комісії, таку особу може бути видалено із засідання за результатами голосування відповідної комісії. Такі особи мають право робити записи, здійснювати фото-, відео-, аудіофіксацію засідань комісії.

3. На початку засідання постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання комісії включаються за дорученням Феодосіївської сільської ради, Феодосіївського сільського голови, секретаря Феодосіївської сільської ради або за пропозицією голови комісії, секретаря та членів комісії.

4. Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради.

5. Члени постійної депутатської комісії депутатської Феодосіївської сільської ради забезпечуються необхідними інформаційними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні комісії.

6. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

7. Після доповіді та співдоповідей члени постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

8. Головуючий на засіданні постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук.

9. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної депутатської  комісії Феодосіївської сільської ради беруть участь члени комісії, депутати Феодосіївської сільської ради, за потребою - працівники виконавчих органів Феодосіївської сільської ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії. Обговорення питання порядку денного засідання постійної комісії Феодосіївської сільської ради припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.
10. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Голова сільської ради, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, які присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.
11. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії. Член постійної депутатської комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання.

Стаття 10. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення (в окремих випадках - проект рішення Феодосіївської сільської ради), які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків - секретарем постійної комісії.
2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної депутатської комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження. У разі внесення відповідних пропозицій рекомендації, висновки та інші рішення постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів комісій - в цілому. При розділенні голосів під час голосування порівну, голос Голови постійної депутатської комісії є вирішальним.

3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:

1) ухвалити висновок;

2) ухвалити рекомендацію;

3) взяти інформацію до відома;

4) розробити проєкт рішення;

5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;

6) створити робочу групу;

7) підготувати доповідь на сесію.

Стаття 11. Оформлення протоколів засідань постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Засідання постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради протоколюються.

2. У протоколі засідання постійної комісії депутатської Феодосіївської сільської ради зазначається:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, та осіб, присутніх на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії Феодосіївської сільської ради та поширених серед членів комісії;

6) результати голосувань з питань порядку денного;

7) прийняті рекомендації, висновки та інші дії постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради.

3. У випадку, якщо член комісії бажає додати свою окрему думку у письмовій формі стосовно питання, що розглядалося комісією та результатів голосування по ньому – така окрема думка обов’язково додається до протоколу.

4. Протоколи засідань постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради оформлюються протягом п'яти робочих днів з дня засідання постійної депутатської комісії та підписуються головою відповідної комісії і її секретарем.

5. У разі відсутності голови постійної депутатської комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписує секретар комісії. За відсутності секретаря постійної депутатської комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписує визначений комісією член комісії.

6. Протоколи спільних засідань депутатських комісій підписуються у той же термін головами і секретарями відповідних комісій. 

Стаття 12. Спільні засідання постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Питання, що належать до відання кількох комісій Феодосіївської сільської ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Феодосіївської сільської ради, Феодосіївського сільського голови, секретаря Феодосіївської сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

2. Спільні засідання веде один із голів комісій Феодосіївської сільської ради за їх взаємною згодою.

3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради, підписуються головами відповідних комісій та секретарями цих комісій.

Стаття 13. Робочі групи постійних депутатських комісій

1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною депутатською комісією, розробки проектів рішень Феодосіївської сільської ради та пропозицій постійна комісія Феодосіївської сільської ради, може створювати зі свого складу робочу групу.

2. Робоча група може створюватися у складі не менше двох членів постійної депутатської комісії. Члени постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради можуть входити до складу кількох робочих груп у межах повноважень своєї комісії. Кілька постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради у разі потреби можуть створювати спільні робочі групи.

3. До складу робочої групи включаються члени постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати Феодосіївської сільської ради (за їх згодою), працівники виконавчих органів Феодосіївської сільської ради, а також експерти, фахівці та інші особи.

4. За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної депутатської комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішень.

5. Термін вивчення питання робочою групою не може перевищувати 30 календарних днів з моменту її утворення. У разі, якщо робоча група не вивчила вказане питання у визначений термін, постійна депутатська комісія зобов'язана включити питання до порядку денного та прийняти одне з рішень, передбачене статтею 10 цього Положення. 

Стаття 14. Голова, та секретар постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради

1. Голова постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради:

1) формує проект порядку денного;

2) організовує роботу комісії;

3) проводить підготовку, скликає і веде засідання;

4) дає доручення членам комісії;

5) проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;
6) представляє комісію у відносинах з іншими постійними депутатськими комісіями Феодосіївської сільської ради, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

7) відповідає за складання плану роботи постійної депутатської комісії;

8) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

9) організовує роботу з реалізації висновків, рекомендацій, виконанню рішень постійної комісії;

10) запрошує для участі в роботі постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

11) доводить до відома членів постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної депутатської  комісії;

12) візує та подає від імені постійної депутатської комісії проекти рішень та інші документи секретарю Феодосіївської сільської ради;

13) доповідає про проекти рішень, розглянуті постійною депутатською комісією Феодосіївської сільської ради, на пленарному засіданні Феодосіївської сільської ради.

2. Секретар постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради:

1) бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії;
2) вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

3) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Феодосіївської сільської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;
4) інформує членів постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради;

5) у разі неможливості скликання засідання комісії її головою, скликати засідання комісії; 

6) спільно з відповідними посадовими особами виконавчих органів Феодосіївської сільської ради оформляє проекти рішень, рекомендацій, звернення постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою протоколи засідань постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради;

7) здійснює координацію роботи постійної  депутатської  комісії Феодосіївської сільської ради з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

8) візує за дорученням і від імені постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради проекти рішень та інші документи.

3. Голова постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради обирається рішенням Феодосіївської сільської ради. Кожному кандидату на посаду голови постійної депутатської комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання. Час виступу кандидата встановлюється головою ради, але не може тривати більш ніж 10 хвилин.

4. Секретар постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради обирається рішенням відповідної комісії на першому засіданні.

5. У разі відсутності голови постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов'язки голови постійної депутатської комісії виконує секретар постійної депутатської  комісії Феодосіївської сільської ради.

Стаття 15. Права та обов'язки членів постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради

1. Члени постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради мають право:

1) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради, яка додається до протоколу комісії.

2. Члени постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійної депутатської комісії Феодосіївської сільської ради та брати участь в її роботі;

2) виконувати відповідні доручення голови постійної депутатської комісії та самої постійної депутатської комісії.

3. У випадку невиконання депутатом Феодосіївської сільської ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній депутатській комісії Феодосіївської сільської ради, визначених цим Положенням, та відсутності його більше, ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії Феодосіївської сільської ради питання про можливість подальшого перебування депутата Феодосіївської сільської ради у складі відповідної постійної депутатської комісії.

Стаття 16. Забезпечення роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради

1. Постійні депутатських комісії Феодосіївської сільської ради забезпечуються Феодосіївською сільською радою приміщеннями, телефонним зв'язком, комп'ютерною та іншою оргтехнікою, канцелярським приладдям, іншими необхідним при засіданні комісії обладнанням та засобами.

2. Феодосіївською сільською радою визначається особа, відповідальна за матеріально-технічне, організаційне та інформаційно-документальне забезпечення роботи постійних депутатських комісій Феодосіївської сільської ради.

 

Секретар Феодосіївської сільської ради                                                                                           А.О. Походня

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь