Регламент роботи Феодосіївської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІІ сесії Феодосіївської сільської ради

Обухівського району Київської області VІII скликання

від «25» грудня 2020 р. № 4

РЕГЛАМЕНТ

ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІII СКЛИКАННЯ

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади роботи Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області

1. Порядок роботи Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області (далі – Сільська Рада, Рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у Сільській Раді встановлюються Конституцією України, Виборчим кодексом України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об´єднання громад», «Про запобігання корупції» та цим Регламентом.

2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Регламенту  приймаються виключно Сільською Радою за пропозицією сільського голови, секретаря Ради, постійних комісій сільської ради, депутатських груп, а також не менш ніж однієї третини депутатів від загального складу Ради.

3. Регламент Феодосіївської сільської ради (далі – рада) є нормативним актом, який встановлює порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради, її органів, організацію роботи ради, підготовку та ведення пленарних засідань.

4. Рада є юридичною особою та представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє Феодосіївську сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими нормативно-правовими актами України.

5. Загальний склад Ради визначається відповідно до Виборчого кодексу України. Загальний склад Феодосіївської сільської ради восьмого скликання становить 22 депутатів.

6. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради.

7. У разі якщо до Ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження Рада попереднього скликання.

8. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу Ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така Рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу Ради.

9. Строк повноважень Феодосіївської сільської ради восьмого скликання визначається Конституцією України та Виборчим кодексом України.

10. Здійснення Радою своїх повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління справами територіальної громади та реалізації волі виборців через обраних ними депутатів, принципах відповідальності Ради та утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб перед Феодосіївською громадою.

11. Рада та її органи здійснюють свою діяльність відкрито та гласно, систематично інформують населення Феодосіївської громади про роботу Ради та утворених нею виконавчих органів через місцеві засоби масової інформації, в тому числі електронні.

        Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі прийняті Радою рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області у строк, визначений законом.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Сільської Ради        

1. Рада проводить засідання у приміщенні сільської ради або в інших адміністративних будівлях, розташованих на території Феодосіївської громади.

На будинку Ради встановлюється на постійній основі Державний Прапор України. У разі проведення засідання ради в іншій адміністративній будівлі, Державний Прапор України встановлюється на такій будівлі або безпосередньо у приміщенні, де відбувається засідання Ради.

1.1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання Феодосіївської сільської ради можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференцій, а у разі їх неможливості – в режимі аудіоконференцій, крім питань, що потребують таємного голосування.

1.2. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відповідних фахівців виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради.

1.3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до бюджету громади,  невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання

1.4. Під час дистанційних засідань у приміщенні, де перебуває головуючий, одночасно перебувають секретар ради або лічильна група (комісія) або депутат, який здійснює її функції.

1.5. У разі проведення дистанційних засідань депутати Феодосіївської сільської ради повинні надати секретарю сільської ради засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка повідомлень та матеріали засідань.

2. За рішенням Ради, прийнятою більшістю її депутатів від загального складу Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці.

3. Робота ради і виконкому ведеться виключно державною мовою. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1. Засідання Ради є відкритими і гласними, крім випадків, установлених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.  Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.

3. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом надання можливості проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису, а також їх трансляції, в мережі інтернет, висвітленні матеріалів роботи Ради у місцевих засобах масової інформації, в тому числі електронних та друкованих носіях. За рішенням Ради може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межами адміністративної будівлі Ради.

4. Представники засобів масової інформації реєструються перед засіданням ради, відмова в реєстрації повинна бути вмотивованою.

5. Рада  надає інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Ради.

6. Гласність діяльності Ради забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень та прийнятих рішень Ради шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

Засідання ради, її виконавчих органів за технічної можливості транслюються онлайн в мережі інтернет, а також на сайті ради зберігається у вільному доступі.

7. У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради зобов’язані оголосити перерву та перенести засідання в місце, що дозволятиме всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання.

8. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується через функціонування офіційного веб-сайту Ради шляхом:

1) розміщення Статуту територіальної громади, Регламенту Ради, Регламенту виконавчого комітету Ради;

2) розміщення результатів голосувань Ради, протоколів засідань Ради;

3) розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів нормативно-правових та інших рішень Ради;

4) розміщення інформації про Сільського голову, його заступника, Секретаря Ради, депутатів, керівників виконавчих органів, яка має містити основні біографічні відомості, час і місце прийому, контакти для зв’язку та листування;

5) розміщення інформації про діяльність Ради.

9. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).

Стаття 4. Закриті пленарні засідання Ради та засідання тимчасових контрольних комісій

1. Пленарні засідання Ради можуть проводитись закрито у випадках та порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

3. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

4. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

6.   Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

7. Наприкінці закритого пленарного засідання Рада після обговорення приймає рішення щодо необхідності публікації матеріалів, результатів голосування, прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

8. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради забезпечується секретарем Ради у режимі, який унеможливлює несанкціоноване розголошення питань, що обговорюються на засіданні. 

Стаття 5. Розміщення депутатів і запрошених осіб у залі засідань Ради

1. Депутати на пленарному засіданні Ради розміщуються в залі засідань Ради у довільному порядку на відведених для них місцях.

2. Під час пленарного засідання Ради за робочими місцями депутатів у залі засідань не можуть перебувати особи, які не є депутатами Сільської Ради, за винятком осіб, які виконують функцію з обслуговування пленарних засідань Ради, а також почесних гостей, Народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад, інших осіб (у порядку виключення).

3. Особи, які виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні Ради, а також запрошені Радою особи, розміщуються на спеціально відведених для них місцях.

Стаття 6. Запрошення на пленарне засідання Ради

1. На пленарне засідання Ради запрошуються особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

2. Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії Ради, а також депутати, мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні Ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється відповідною комісією чи депутатами (депутатом).

3. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, що присутні на пленарному засіданні Ради.

4. Категорично забороняється вносити в залу засідання Ради зброю, вибухові пристрої, психотропні та наркотичні речовини, алкогольні напої, інші предмети, які можуть бути використані в якості зброї та спеціальних засобів, або становити загрозу для життя чи здоров’я оточуючих.

5. Присутні на засіданні Ради особи не мають права після оголошення головуючим на засіданні початку голосування переривати його. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

Стаття 7. Забезпечення діяльності Ради

1. Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради, її органів у Раді здійснюють виконавчі органи Ради, що утворюються Радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Структура виконавчих органів Ради, окремих структурних підрозділів виконавчих органів Ради, загальна чисельність таких органів та підрозділів, а також Положення про них затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

3. Рада самостійно розробляє, затверджує і виконує бюджет згідно з Бюджетним кодексом України, іншими Законами України.

4. Самостійність місцевого бюджету гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.

5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевого бюджету не допускається за винятком випадків, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.

Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 8. Форми роботи Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесії Ради складаються з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Сесії Ради можуть бути черговими та позачерговими.

Стаття 9. Перша сесія Ради нового скликання

1. Перша сесія новообраної Ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови.

З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного сільського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний голова.

2. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії Ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості трьох - п'яти осіб.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує  на пленарних засіданнях Ради.

Стаття 10. Порядок складання Присяги сільським головою та депутатами Ради

1. На першій сесії новообраної Ради сільський голова, секретар Ради (у разі його обрання), депутати  Ради нового скликання складають Присягу, текст якої визначається законодавством.

2. Після урочистого складання Присяги сільським головою та скріплення її підписом, сільський голова запрошує новообраних депутатів Ради до складення присяги і надає слово для зачитування її тексту найстаршому за віком депутату. Найстарший за віком депутат пропонує всім депутатам нового скликання підвестися, після чого зачитує текст Присяги. Присутні новообрані депутати Ради вголос повторюють текст Присяги за найстаршим за віком депутатом.

3. Після зачитування тексту Присяги сільський голова запрошує новообраних депутатів скріпити Присягу своїми підписами під її текстом.

4. У разі складання Присяги депутатом Ради окремо він зачитує текст Присяги і скріплює його підписом на пленарному засіданні Ради.

5. Підписаний депутатами текст Присяги зберігається у відповідному підрозділі виконавчого органу  Ради.

Стаття 11. Відкриття та закриття сесії Ради

1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. Депутат зобов’язаний повідомити Секретаря Ради про причини відсутності на пленарному засіданні. У випадку відсутності такого повідомлення або визнання радою його безпідставним вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

2. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо), які повідомили причини відсутності та прізвища депутатів, які не повідомили причини відсутності.

3. Під час відкриття сесії і після закриття сесії виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі проведення пленарного засідання зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України, присутні можуть співати гімн або зберігати тишу.

4. Сесія закривається після розгляду усіх питань порядку денного, окрім тих питань, розгляд яких перенесено на наступну сесію ради.

Стаття 12. Чергові сесії Ради

1. Чергові сесії ради скликаються сільським головою, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Рішення про скликання сесії Сільської Ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доводиться до відома депутатів і населення Феодосіївської громади не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Матеріали чергової або позачергової сесії (порядок денний разом з проєктами рішень  сесії тощо) надаються депутатам у порядку, визначеному пунктом 10 статті 15 цього Регламенту.

3. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань землевпорядкування та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

4. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради, сесія скликається секретарем сільської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою статті 46 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, а також за пропозицією виконавчого комітету Ради.

6. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій  статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій статті 46 цього Закону, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради. У такому випадку рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (відповідно до Регламенту) – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

7. Сесію Сільської Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – секретар Ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради – один з депутатів Ради.

8. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

9. Регламент Ради відповідного скликання, а також Положення про постійні комісії ради затверджуються Радою, не пізніш як на другій сесії Ради.

10. Порядок проведення першої сесії Сільської Ради, порядок обрання секретаря Сільської Ради, скликання чергової та позачергової сесії Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент Ради, що діяв у попередньому скликанні.

11. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стаття 13. Позачергова сесія Ради

1. Позачергові сесії Ради скликаються сільським головою, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з таких питань:

1) бюджету;

2) у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій в громаді, області, країні;

3) у разі виникнення або загрози виникнення техногенних катастроф;

4) у разі зупинення сільським головою рішення Ради або рішення виконавчого комітету;

5) інших питань, що потребують невідкладного розгляду радою.

2. Рішення про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

3. Проекти рішень, які пропонується розглянути на позачерговій сесії Ради, надаються депутатам у порядку передбаченому ст. 15 Регламенту та оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ради не пізніш як за 3 (три) дні до відкриття позачергової сесії Ради, а у виняткових випадках – не пізніш як за один день.

4. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні, на території Київської області, Обухівського району, Феодосіївської громади Рада збирається на позачергову сесію не пізніш як у одноденний строк без скликання і працює  у порядку, що визначається Конституцією України, Законами України та цим Регламентом.

Стаття 14. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд сільської ради (ініціатори)

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вносити (ініціатори):

 • загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);
 • Сільський Голова, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, керуючий справами виконавчих органів ради;
 • Секретар Ради;
 • постійна комісія Ради;
 • депутат (депутати);
 • виконавчий комітет;
 • виконавчі органи сільської ради ;
 • структурні підрозділи виконавчих органів Ради.

2. Ініціатор внесення є Автором проекту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проект).

3. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Стаття 15. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради організовує Секретар Ради.

2. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, а також суб’єктами, вказаними у статті 14 цього Регламенту.

Проект рішення, що планується внести на розгляд Ради, подається Секретарю Ради у друкованій та електронній формах не пізніше як за 10 робочих днів до його розгляду на пленарному засіданні, крім обумовлених Регламентом випадків термінового розгляду питань. Секретар Ради, або уповноважена ним особа реєструє проект рішення у відповідному журналі та присвоює поданому проекту унікальний номер.

3. Підставою для відмови у реєстрації проекту може бути виключно не відповідність поданого проекту рішення вимогам п.п. 2, 4 – 6 статті 15 Регламенту Феодосіївської сільської Ради.

4. У випадку, якщо проектом рішення пропонується скасувати існуюче рішення Ради, до проекту рішення додається копія такого рішення Ради.

Авторам або доповідачам проектів рішень, що стосуються земельних питань, при розгляді даних питань на засіданні постійної комісії та сесії сільської ради необхідно мати відповідні інформаційні та графічні матеріали.

5. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення Ради – назва рішення, нижче – текст проекту рішення; на зворотному боці бланку рішення Ради – дата та номер реєстрації проекту у Секретаря Ради, а також прізвище, ім’я та по батькові автора чи розробника проекту та їх підписи. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами Ради, повинні містити помітку “Проект“.

6. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закони та інші нормативні акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється рішення;

3) заключної, в якій вказана постійна комісія та зазначається особа на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішенням, у випадку більш пізнього набуття чинності, та спосіб його оприлюднення.

7. Секретар Ради  передає поданий проект для здійснення правової оцінки до юридичного відділу виконавчого комітету Ради та, за необхідності, на розгляд профільній депутатській комісії чи комісіям.

Правова оцінка проектів актів, що видаються сільською радою, на предмет відповідності їх Конституції України та нормам чинного законодавства здійснюється посадовими особами юридичного відділу протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом їх візування (погодження) на відповідному аркуші проекту, який долучається до проекту рішення .

У випадку наявності до проекту рішення сільської ради зауважень  юридичний відділ виконавчого комітету сільської Ради подає Секретарю Ради юридичний висновок у письмовій формі, який долучається до проекту рішення.

8. Зареєстрований проект рішення Ради включається в порядок денний сесії ради та, разом з висновками чи зауваженнями профільної комісії та юридичного відділу, а також з листком візування, вноситься на розгляд сесії Ради.

Під час пленарного засідання сесії Ради головуючий оголошує текст запропонованого проекту рішення, а також, за наявності, висновки і зауваження профільної комісії та юридичного відділу.

9.  Матеріали пленарних засідань чергової сесії (порядок денний разом з проектами рішень  сесії тощо) надаються депутатам не пізніше як за 10 днів до засідань шляхом їх надсилання на електронну пошту депутатів.

У випадку скликання позачергової сесії Секретар Ради та відповідний відділ Ради не пізніше як за день до пленарного засідання забезпечують надання депутатам матеріалів пленарних засідань позачергової сесії (порядок денний разом з проектами рішень сесії тощо) шляхом їх надсилання на електронну пошту депутатів.

Паперові проекти рішень, що вносяться на розгляд чергової або позачергової сесії Ради, видаються депутатам під час їх реєстрації по прибутті на сесію.

Стаття 16. Порядок денний сесії Ради

1. Порядок денний сесії Ради затверджується більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

2. Порядок денний сесії Ради, як правило, містить чотири розділи:

перший – Питання, повністю підготовлені для розгляду Радою у порядку встановленому нормами чинного законодавства України та цим Регламентом;

другий – Питання, які не пройшли повної процедури підготовки, але рекомендовані відповідною постійною комісією Сільської ради (профільною комісією) до внесення на розгляд сесії Ради; 

третій – Депутатські звернення та запити;

четвертий – Різне.

3. Внесення інших питань до порядку денного, визначення черговості розгляду питань порядку денного визначається простою більшістю голосів від загального складу депутатів Ради з дотриманням процедури голосування.

Стаття 17. Пленарні засідання Ради

1. Сесія складається з пленарних засідань.

2. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:

1) повідомлення про кількість зареєстрованих депутатів та надання інформації про відсутніх;

2) затвердження порядку денного, регламенту роботи сесії та інших процедурних питань ;

3) обговорення питань порядку денного та голосування по них;

4) заслуховування запитів, звернень депутатів;

5) розгляд питання порядку денного „Різне”;

6) закриття сесії Ради.

3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради Сільський голова, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.                  

4. Пленарне засідання Ради, як правило розпочинається о 10:00 і триває до 20:00, якщо Радою не буде прийнято інше рішення. Перерва на обід встановлюється з 13.00 до 14.00 години.  Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Тривалість роботи сесії встановлюється Радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які вносяться на її розгляд.

5. У разі не можливості розгляду усіх питань порядку денного до 20.30 години дня проведення сесії, головуючим на засіданні може бути оголошена перерва в роботі сесії не більше, ніж на 5 робочих днів, якщо не буде прийняте інше рішення. Після чого, пленарне засідання продовжується до розгляду усіх питань порядку денного  з урахуванням вимог цієї статті.

Стаття 18. Формування порядку денного сесії Ради.

1. Пропозиції сільського голови, голів постійних комісій сільської ради, депутатів (депутата), заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету ради, керівників виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів, керівників комунальних підприємств, загальних зборів громадян – у порядку визначеному Конституцією та Законами України щодо питань для розгляду на сесії Ради узагальнюються секретарем ради та подається сільському голові.

Розпорядженням сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) проект порядку денного вноситься на затвердження Радою.

2. Проект порядку денного сесії Ради надсилається депутатам засобами електронного зв’язку не пізніше ніж за день до проведення сесії, а в друкованому вигляді видається під час реєстрації депутатів на початку чергової (позачергової) сесії.

3. Проекти рішень сільської ради, які не були включені до розпорядження сільського голови про скликання чергової/позачергової сесії Феодосіївської сільської ради, вносяться  рішенням ради за усними пропозиціями сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів, голів постійних комісій сільської ради, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету сільської ради, керівників виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів, керівників комунальних підприємств, загальних зборів громадян під час формування порядку денного засідання сесії.

Стаття 19. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного.

1. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання Ради. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, зміна черговості їх розгляду) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни і доповнення до порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

2. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів від загального складу Ради. У разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії, голова депутатської групи чи окремі депутати можуть внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 5 до 30 хвилин.

3. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

Розгляд питань порядку денного починається із оголошення головуючим конкретного питання (проекту рішення тощо) яке підлягає розгляду, а також заслуховування ініціатора проекту відповідного рішення яке включено або пропонується включити до порядку денного, голови або секретаря відповідної комісії та окремих депутатів, які виявили бажання висловитися щодо проекту відповідного рішення.

4. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

5. Головуючий за згодою депутатів на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.

6. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

7. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного пленарного засідання Ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

8. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за процедурним рішенням Ради. В ході пленарного засідання Рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється за процедурним рішенням Ради за пропозицією депутата, депутатської групи.

Стаття 20. Обов'язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) дотримується норм Конституції України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

2) повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні з поважних причин;

3) відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

4) попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

5) оголошує повну назву проекту рішення Ради, суб'єктів подання та візування, ініціаторів підготовки такого проекту рішення, наявність інформаційних, довідкових та інших матеріалів до проекту рішення, що вносяться на обговорення;

6) оголошує про виступ з місця;

7) оголошує списки осіб, які записалися на виступ, та надає слово для виступу;

8) надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

9) створює рівні можливості депутатам, депутатським фракціям (депутатським групам) для участі в обговоренні питань відповідно до цього Регламенту;

10) утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення ними норм депутатської етики;

11) вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

12) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

13) оголошує результати голосування та про прийняте Радою рішення;

14) оголошує офіційні повідомлення, звернення та запити депутатів;

15) оголошує перерву у випадках та за процедурою, які  визначені Регламентом;

16) здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.

Стаття 21. Права головуючого на пленарному засіданні Ради

1. Головуючий на пленарному засіданні Ради має право:

1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

2)  підсумовувати обговорення питань;

3) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні;

4) зачитувати або доручати секретарю Ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи до питання, що обговорюється;

5) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного пленарного засідання Ради, а в термінових випадках – у ході пленарного засідання, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування;

6) в необхідних випадках за згодою депутатів Ради продовжувати час для виступу;

7) за згодою депутатів Ради надавати слово для виступів з питань, що обговорюються на пленарному засіданні Сільської Ради запрошеним та присутнім на такому засіданні особам;

8) продовжувати засідання на 15 хвилин понад визначений час;

9) оголошувати перерву до 30 хвилин, але не частіше, ніж через дві години роботи сесії Ради;

10) давати доручення та вказівки секретареві ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання  Ради.

Стаття 22. Відповідальність головуючого на пленарному засіданні Ради

1. У разі порушення головуючим на пленарному засіданні Сільської Ради вимог цього Регламенту, депутат має право невідкладно або після закінчення розгляду питання порядку денного пленарного засідання Ради звернутися до головуючого на пленарному засіданні із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення.

2. Головуючий на пленарному засіданні Ради несе відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

Стаття 23. Секретаріат Ради

1. Секретаріат може утворюватися на час проведення засідання кожної сесії Ради з числа депутатів Ради, які присутні на відповідному пленарному засіданні, у кількості від трьох до п’яти осіб.

2. Діяльність секретаріату Ради безпосередньо координує Секретар Ради.

Стаття 24. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

1. Першочергове право виступу з питання, що розглядається на сесії, пропозиції, поправки, запитання надається депутату Сільської Ради.

2. Кожен депутат має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

3. Головуючий на засіданнях надає слово для участі в дебатах у порядку надходження пропозицій від депутатів. В необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

4. Якщо головуючий на засіданні не представив виступаючого під час надання йому слова, виступаючий представляється на початку виступу.

5. Після доповіді та співдоповіді в обговоренні беруть участь депутати та Сільський голова. Запитання до доповідачів повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Не допускається використання наданого для запитання слова для здійснення виступу.

6. Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів, а у випадку не виголошеного виступу, свої пропозиції та зауваження з питання, що обговорюється передати в письмовій формі головуючому для включення до протоколу засідання Ради. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

7. Слово для інформування, роз'яснення, надання довідок, відповіді на питання, що обговорюється може бути надано головуючим поза чергою.

8. Сільський голова має право взяти слово якщо виступаючий вживає грубих і некоректних висловів, закликає до незаконних і насильницьких дій.

У такому випадку головуючий зобов'язаний попередити виступаючого про неприйнятність таких дій, а при повторному порушенні ним цієї норми, має право позбавити порушника права виступу під час відповідного пленарного засідання.

9. Головуючому забороняється коментувати виступи, перешкоджати виступаючому та зупиняти його виступ, окрім випадків, що визначені законодавством України та п. 8 ст. 24  цього Регламенту.

10. Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути  позбавлений його головуючим на пленарному засіданні Ради.

11. Запитання виступаючим, доповідачам або співдоповідачам можуть подаватися письмово або ставитися усно. В ході обговорення таких виступів, доповідей, співдоповідей головуючий забезпечує вільне висловлення різноманітних думок з питання, що обговорюється

12. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.

13. Депутату, який не зареєструвався на сесії, слово для будь-яких виступів не надається.

14.  За рішенням Ради (не менше однієї третьої від загального складу Ради) головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання особам, які присутні на засіданні.

15. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на проголошення репліки.

16. Якщо депутат не зміг висловитися у зв'язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

17. З моменту припинення обговорення, слово може надаватися виключно тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування.

Стаття 25. Тривалість виступів на пленарному засіданні.

1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:

1.1 для доповіді – до 5 хвилин;

1.2. для заяв, виступів, повідомлень – до 2 хвилин;

1.3. для запитань та реплік – до 1 хвилини.

2. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на визначений Регламентом час.

Стаття 26. Порядок голосування та прийняття рішення Ради

1. Рішення Ради приймаються виключно на пленарному засіданні.

2. При відсутності до проекту рішення зауважень та пропозицій проект рішення ставиться на голосування.

3. У випадку наявності до проекту рішення зауважень та пропозицій вони розглядаються та голосуються у порядку надходження. Після голосування по кожному із зауважень та пропозицій проект рішення ставиться на голосування з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

4. Можливе прийняття рішення Ради пунктами, розділами або в цілому.

5. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

6. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того                        ж питання, Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

7. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.

8. Головуючий на засіданні може поставити на голосування Ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається Радою без обговорення.

9. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідні постійні комісії.

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

11. При голосуванні з одного питання кожен депутат Ради має один голос  і може подати його «за» пропозицію (питання порядку денного), «проти», або утриматися від голосування. 

12. Голосування не може бути проведено без підрахунку голосів.

13. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

14. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, Секретаря Ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням Ради, проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування.

15. Рішення Ради є прийнятим, якщо за таке рішення проголосували більшість депутатів від загального складу Ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством України.

15.1. Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

16. У разі не набрання проектом рішення Ради, його окремими частинами, пунктами, більшості голосів депутатів Ради від загального її складу в ході голосування, такий проект рішення Ради, його окрема частина, пункт, (питання порядку денного сесії Ради), є таким, що був розглянутий Радою та не прийнятий нею.

17. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням Ради.

18. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 27. Види та способи голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному сайті ради розміщуються і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

2. Голос головуючого під час поіменного голосування на пленарному засіданні Ради, враховується.

3. Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом опитування депутатів за відповідним списком.  

Стаття 28. Таємне голосування

1. Таємне голосування  обов'язково проводиться у випадках вирішення таких питань:

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Таємне голосування може проводитися також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія.

Кількість членів лічильної комісії встановлюється Радою і повинна бути непарною, але не меншою 5 осіб.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті для обрання.

4. Лічильна комісія самостійно обирає зі свого складу голову і секретаря комісії, які не можуть бути представниками однієї фракції або групи.

Лічильна комісія забезпечує право депутатів на таємність голосування.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її складу.

5. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;

2) порядок заповнення бюлетеня;

3) критерії визнання бюлетеня недійсним;

4) порядок організації голосування.

6. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються Лічильною комісією.

7. Перед початком таємного голосування Лічильна комісія складає в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування. Лічильна комісія опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

8. На підставі посвідчення депутата Ради члени Лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення. Умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення. Примушування депутатів до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені і припинені Лічильною комісією, а за необхідності мають бути сповіщені правоохоронні органи щодо кримінально-караного діяння, передбаченого ст. 351 КК України.

9. Депутат має право перебувати в кабіні (іншому місці) для голосування протягом часу, який необхідний для здійснення волевиявлення (голосування).

10. Під час заповнення бюлетеня для таємного голосування (волевиявлення), присутність сторонніх осіб в кабіні (іншому місці) для голосування забороняється.

11. Депутат не має права передавати свій бюлетень для таємного голосування (волевиявлення) іншим особам.

12. У бюлетені для таємного голосування депутат робить довільну позначку, яка однозначно засвідчує його волевиявлення.

13. У разі не підтримання жодної пропозиції депутат Ради робить позначку у бюлетені, що засвідчує його волевиявлення, навпроти слів: «Не підтримую жодного кандидата», якщо це стосується іншого питання: «Не підтримую жодної пропозиції».

14. Депутат може голосувати лише за одного кандидата (одну пропозицію).

15. Депутат, який присутній на пленарному засіданні, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не підтримує жодного із кандидатів, або жодну пропозицію.

16. Після закінчення голосування лічильна комісія у повному складі розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

17. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені,  з яких не можливо однозначно трактувати волевиявлення депутата, а також бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

18. Кандидат (орган) вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів, якщо інше не передбачене законом.

19. У випадку, коли на певну посаду балотувалося більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне таємне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільшу кількість голосів.

20. Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатів.

21. Голосування по одній і тій же кандидатурі проводиться не більше двох разів, після чого вноситься нова кандидатура.

22. Питання, що було внесене для вирішення Радою шляхом таємного голосування вважається вирішеним позитивно (прийнятим) у разі, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради.

23. Після закінчення голосування Лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

24. Про результати таємного голосування Лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени Лічильної комісії. Голова комісії доводить до відома депутатів Ради результати таємного голосування. Протокол Лічильної комісії затверджується Радою.

25. При виявленні помилок чи порушень у порядку та процедурі проведення таємного голосування за рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування.

Стаття 29. Рішення Ради

1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

1) рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2)  доручення - рішення Ради, що стосується органу чи посадової особи Ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

3) звернення - рішення Ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

4) заяви - рішення Ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;

5) процедурного рішення - рішення, прийнятого Радою з процедурних питань.

2. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів (рішень)                         у сфері господарської діяльності регламентується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законами та підзаконними нормативними актами, а також цим Регламентом.

3. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

4. Секретар Ради забезпечує передачу на підпис Сільському Голові прийнятих Радою рішень. 

5. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

6. Рішення Ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома населення, шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Ради. За письмовою заявою особи щодо якої прийняте рішення, їй надається витяг з цього рішення

7. Рішення Ради, прийняті у межах наданих законом повноважень,  є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Феодосіївської громади органами виконавчої влади, об‘єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.

8. На вимогу Ради, виконавчого комітету Ради, посадових осіб виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів керівники розташованих або зареєстрованих на території Феодосіївської громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

9. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед Сільською Радою іншими виконавчим органами сільської ради за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

10. Феодосіївська сільська рада має право скасовувати свої раніше прийняті рішення, рішення прийняті сільськими радами, що увійшли до складу громади та рішення своїх виконавчих органів, виконавчих органів сільських рад, що увійшли до складу громади та вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

11. Рада не може скасовувати свої попередні рішення та рішення утворених нею виконавчих органів, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Такі рішення можуть бути скасовані виключно в судовому порядку.

12. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням Ради індивідуальної дії, зокрема у випадку прийняття відмовного рішення Ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд Ради після скасування попереднього відмовного рішення Ради в судовому порядку.

Стаття 30. Протоколи  пленарного засідання Ради

1. Засідання сільської ради протоколюються.

2. Протоколи сесії Ради підписує особисто сільський голова, а у разі його відсутності - секретар ради, або депутат ради, у випадках передбачених статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 У протоколі фіксуються:

1) найменування Ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії, тривалість перерв;

2)  число депутатів, обраних до Ради, число присутніх депутатів;

3)  число та прізвища  відсутніх з поважних та неповажних причин депутатів;

4) прізвища депутатів, що залишили сесійну залу до офіційного закриття пленарного засідання;

5) прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів;

6) прізвища та імена присутніх на засіданні Ради, запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

7) порядок денний сесії, прізвище доповідача та співдоповідача по кожному питанню порядку денного;

8) прізвища та посади виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами Ради), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;

9) перелік всіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих              за рішення, проти, та тих, які не взяли участь у голосуванні;

10) рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті.

3. До протоколу сесії додаються:

1) рішення, прийняті Радою;

2) тексти доповідей і співдоповідей;

3) письмові запити депутатів;

4) тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів;

5) список відсутніх на сесії депутатів;

6) список запрошених на сесію;

7) зміни та доповнення до проектів рішень Ради, які враховуються при голосуванні;

 8) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу;

9) копії запитів депутатів Ради;

10) повідомлення;

11) результати поіменного голосування;

12) інші документи.

4. Оригінал протоколу сесії Ради протягом року зберігається у відповідному структурному підрозділі виконавчого органу Ради, після чого здається до архіву Ради на визначений законом строк, а після закінчення такого строку – до обласного державного архіву на постійне зберігання.

Стаття 31. Порядок оприлюднення нормативно-правових, ненормативних та інших актів прийнятих Радою

1. Всі нормативно-правові, ненормативні та інші акти, прийняті Радою, підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному цим Регламентом, окрім рішень прийнятих на закритих пленарних засіданнях, які оприлюднюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Оприлюднення нормативно-правових, ненормативних та інших актів прийнятих Радою здійснюється шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Феодосіївської сільської ради.

3. У разі, якщо нормативно-правовий, ненормативний чи інший акт прийнятий Радою має особливо важливе значення для сільської громади, він має бути оприлюднений у засобах масової інформації.

4. Рішення Ради прийняті на пленарному засіданні оприлюднюються не пізніше ніж за п’ять днів після їх підписання сільським головою.

5. Рішення про внесення змін до попереднього рішення Ради оприлюднюються разом із текстом відредагованого цим рішенням акту, який додається до рішення у вигляді  додатку. В разі внесення повторних змін до рішення Ради в додатку має розміщуватись остаточний варіант редакції акту з усіма змінами та перелік всіх рішень, які вносили ці зміни.

6. Процедурні рішення Ради оприлюднюються в результаті оприлюднення протоколу сесії Ради.

7. Секретар ради забезпечує вчасність, повноту та точність оприлюднення нормативно-правових, ненормативних та інших актів прийнятих Радою.

Стаття 32. Порядок розгляду питань у розділі порядку денного сесії Ради «Різне»

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у "Різному", яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів Ради тощо.

2. Також, під час розгляду розділу «Різне», головуючий на сесії Ради оголошує про наявні депутатські звернення та запитання, що надійшли попередньо або під час пленарного засідання сесії Ради, які розглядаються у порядку, визначеному ст. 44 Регламенту.  

3. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії Сільської Ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії через секретаріат, розглядаються Радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов'язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також сільського голову.

4. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 20 хвилин, для виступів депутатів сільської ради з короткими заявами та повідомленнями.

Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним                           не приймаються.

5. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії Ради, розглядаються радою в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Стаття 33. Акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Ради у 10 денний термін.

2. Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством,  приймає відповідні рішення.

Рішення виконавчого комітету сільської ради приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.

3. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та протягом десяти днів, скликавши позачергову сесію Ради, внести питання, зазначені в такому рішенні, на розгляд Ради.

4. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

5. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані Радою.

Проект рішення Феодосіївської сільської ради про скасування відповідного рішення виконавчого комітету сільської ради повинен містити правове обґрунтування невідповідності рішення виконавчого комітету правовим нормам Конституції України, законів України, рішень Феодосіївської сільської ради.

6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності  Конституції  або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

7. Сільський голова має право вносити зміни, доповнення до розпоряджень,  виданих ним у межах своїх повноважень та скасовувати їх у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах, проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпоряджання бюджетними коштами, володіння, користування чи розпоряджання державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 34. Окремі особливості підготовки та розгляду проекту бюджету

1. З метою впорядкування та підвищення ефективності ухвалення рішень про бюджет Радою може бути прийнятий окремий  Бюджетний регламент, який визначає порядок розробки, підготовки, розгляду та ухвалення проектів рішень щодо місцевого бюджету на наступний рік, внесення до нього змін, контролю за його виконанням та ухвалення інших пов’язаних із бюджетним процесом рішень, який має відповідати Конституції України, Бюджетному кодексу України та іншим нормативним актам України.

Стаття 35. Окремі особливості підготовки та розгляду питань генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури

1. Питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури повинні бути розглянуті виключно в порядку, визначеному законодавством України.

2. Питання генерального планування не може бути включене в порядок денний під час пленарного засідання Ради.

Проєкт генерального планування забудови громади обов’язково має пройти громадське обговорення, а також мати висновки всіх без виключення комісій Ради.

Стаття 36. Рішення Ради з процедурних питань

1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.

2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.

3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

1) Затвердження порядку денного, внесення до нього змін (включення та виключення питань, зміну черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного;

2) Про повторне голосування та переголосування;

3) Про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

4) Про терміновість питань порядку денного;

5) Про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

6) Про визначення способу проведення голосування;

7) Про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої Регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

8) Про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;

9) Про надання додаткового часу для виступу;

10) Про зміну черговості виступів;

11) Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

12) Про перерахунок голосів під час голосування;

13) Про взяття інформації лічильної комісії до відома;

14) Про обговорення відповіді на депутатський запит;

15) Про застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні Ради, її органів.

4. Процедурне рішення приймається, як правило, більшістю присутніх на засіданні Ради депутатів.

Стаття 37. Постійні комісії Сільської Ради

1. У відповідності із вимогами Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями Ради.

2. Постійні комісії утворюються Радою і є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень.

3. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані Сільський Голова, Секретар Ради.

4. Голови постійних комісій Ради, їх кількісний і персональний склад визначається відповідним рішенням Ради. Члени постійних комісій Ради обираються на її пленарному засіданні за списком усіх комісій шляхом голосування.

5. При обранні депутатів до постійних комісій беруться до уваги фаховість, професійна підготовка, знання, вміння, навички, особистісні, моральні та ділові якості.             

6. Сільська Рада утворює постійні депутатські комісії:

1) Постійна депутатська комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регламенту та законності;

2) Постійна депутатська  комісія з питань земельних відносин та захисту довкілля;

3) Постійна депутатська комісія з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства;

4) Постійна депутатська комісія з соціально-гуманітарних питань.

 Сільська Рада має право створювати й інші постійні комісії.  

7. Депутат сільської ради має право і повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

8. Депутати працюють у постійних комісіях сільської ради на громадських засадах.

9. Основною формою роботи постійної комісії Ради є її засідання.

10. Організація  роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами,   об'єднаннями   громадян,    підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар  комісії.

11. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності                                 і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

12. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського  і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

13. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Сільською Радою, готують висновки з цих питань.

14. Постійні комісії за дорученням Ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних                          і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

15. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні інформаційні матеріали  і документи.

16. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії і секретарем комісії.

17. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

18. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради за погодженням с секретарем може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

19. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть  за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, сільського голови, секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

20. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

21. Постійні комісії Сільської Ради є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

22. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні депутатські комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями Ради.

Стаття 38. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

1) За рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

2) За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості Ради.

2. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

3. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення Ради, що приймається більшістю від загального складу Ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.

4. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані за згоди самого депутата сільським головою, головою депутатської групи, до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом. За рішенням Ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію. Рішення про внесення змін до складу постійної комісії приймається більшістю від загальної складу Ради.

Стаття 39. Тимчасові контрольні комісії Сільської Ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку  з її роботою.

4. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Сільської Ради.

Стаття 40.  Депутат та його права у Раді, її органах та виборчому окрузі

1. Депутат Сільської Ради є повноважним і рівноправним членом Ради – представницького органу місцевого самоврядування Феодосіївської громади.

2. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії сільської ради нового скликання.

3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

4. Рада невідкладно інформує відповідну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Ради.

5. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» іншими законами України та цим Регламентом

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях Ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.

7. Кожний депутат Ради у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу відповідного органу Ради, може брати  участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

8. На час сесій, засідань постійних комісій Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

9. Депутат Ради здійснює свої  повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

10. Депутат Ради  не  може  використовувати  свій депутатський  мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

11. Депутат Ради не може мати іншого представницького мандата.

12. Депутат має право на депутатський запит та питання до сільського голови, секретаря сільської ради, керівників виконавчих органів сільської ради, голови районної та обласної державної адміністрацій, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Феодосіївської територіальної громади, з питань, віднесених до відання Ради.

13. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються Радою чи за її дорученням постійними комісіями сільської ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

14. Депутат має право на невідкладний прийом будь-якою посадовою особою Ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, що розташовані на території громади. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бажання зустрітись із посадовою особою в порядку невідкладного прийому згідно статі 14 закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативніше та не завдавав невиправданих утручань в роботу посадової особи.

15. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у Сільський Раді, її виконавчих органах, їх структурних підрозділах, робити виписки, копіювання цих документів відповідно до чинного законодавства.

16. Феодосіївська сільська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами, депутатськими групами та фракціями їх повноважень. Порядок організації та забезпечення роботи депутатів, депутатських груп та фракцій, (надання їм приміщень, транспорту, зв'язку, оргтехніки тощо) визначаються Радою.

17. Феодосіївська сільська рада забезпечує депутатів та депутатські групи  своїми офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, організовує допомогу з правових питань, надає можливість ознайомитись з рішеннями ради, виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови.

18. Для проведення роботи з громадянами депутатами можуть утворюватися громадські приймальні.

19. Депутат Сільської Ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної Ради;

2) офіційно  представляти  виборців  у Сільській Раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

4) вносити  пропозиції  і  зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити  на  розгляд  Ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою
органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

8) брати участь у дебатах,  ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) порушувати в Раді та її органах питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Ради;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

11) ознайомлюватися з  текстами  виступів  у  протоколах засідань Ради та її органів до їх опублікування;

12) передати головуючому тексти свого  невиголошеного   виступу,   пропозицій і зауважень  з обговорюваного питання  для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.

13) оголошувати  на  засіданнях  Ради  та  її  органів тексти звернень,  заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань,  якщо вони мають суспільне значення;

14) об'єднуватися   з   іншими  депутатами  Сільської Ради  в депутатські групи,  які діють відповідно  до  регламенту Ради;

15) на депутатське звернення,  депутатський запит, депутатське запитання;

16) вимагати   усунення  порушень  законності  і  встановлення правового порядку;

17) офіційно представляти виборців свого виборчого  округу  та інтереси  територіальної  громади в місцевих органах виконавчої влади,  відповідних    органах   місцевого   самоврядування, підприємствах,  установах  і  організаціях  незалежно  від  форми власності з питань,  що  належать  до  відання  органів  місцевого самоврядування відповідного рівня;

18) порушувати перед органами і організаціями, визначеними законом, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів  питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

19)  доступу  до  засобів масової інформації комунальної форми власності  з  метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування   про   роботу   Ради.    

         20)  вносити  на  розгляд  органів і організацій, та  їх  посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому  окрузі відповідно  до  закону,  брати участь у їх розгляді.  

Стаття 41. Обов'язки депутата у Раді, її органах та у виборчому окрузі

1. Депутат Ради зобов'язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та даним Регламентом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в т.ч. брати участь у роботі Ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

2. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів Сільська Рада може звернутися  до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати перед виборцями про свою роботу, роботу Сільської Ради, її органів, про виконання планів і програм економічного і  соціального  розвитку,  інших  місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців. Проведення звітів депутатів здійснюється у лютому місяці наступного за звітним роком. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на офіційному веб-сайті Ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням Ради.

5. Депутат Сільської Ради зобов'язаний:

1) виконувати  доручення  Ради, її органів, сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження), інформувати їх про виконання доручень.

2) підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною  громадою, трудовими  колективами  і  громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати Ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,  органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, що розташовані та здійснюють свою діяльність на території громади;

3) брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань,  що стосуються  його  виборчого округу, в організації виконання рішень Ради  та  її  органів,  доручень  виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або його виборчого  округу;

4) вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому  виборців,  інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом  виборців, розглядати пропозиції,  звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

6. Депутат Сільської Ради, який не виправдав довіру виборців, може  бути в  будь-який  час відкликаний ними у встановленому Законом порядку.

Стаття 42. Депутатське звернення

1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до сільських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції (Додаток 1).

2. Депутатські звернення розглядаються протягом десяти днів, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше як у місячний строк.

3. За результатами розгляду порушеного питання депутату надається письмова відповідь.

4. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи, організації та їх посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит на ім’я керівника відповідного органу, організації, чи посадової особи, до відання яких належить дане питання.

Стаття 43. Депутатський запит і депутатське запитання

1. Депутатський  запит – це підтримана радою вимога депутата сільської ради до посадових осіб ради  і  її  органів, сільського  голови, його заступника,  керівників відділів  та  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності, які розташовані або зареєстровані на території громади  з питань, які віднесені до відання Ради (Додаток 2).

2. Депутатське  запитання – це засіб  одержання  депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми (Додаток 3). Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано депутату Ради  в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

3. Порядок розгляду депутатського запиту і депутатського запитання визначається нормами Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Стаття 44. Порядок розгляду депутатського запиту і депутатського звернення

1. Депутатський запит може бути внесений  депутатом Ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій формі.

2. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит обговорюється на пленарному засіданні сільської ради. За результатами обговорення депутатського запиту сільська рада приймає рішення про його підтримання, або відхилення.

У разі підтримання сільською радою депутатського запиту сільська Рада приймає рішення яким зобов'язує відповідний орган або посадову чи службову особу подати, у встановлений нею строк, звіт про виконання рішення ради по запиту депутата. Секретар ради зобов’язаний забезпечити невідкладне (не пізніше двох робочих днів) направлення рішення ради та депутатського запиту до відповідного органу чи посадової або службової особи.

Головуючий на пленарному засіданні Ради може особисто дати роз’яснення по депутатському запитанню або доручити дати відповідь відповідному фахівцю. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, ужити заходів і дати відповідь депутату індивідуально й у встановлений сільським головою термін.

3. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством.

4. Орган або посадова чи службова особа,  до яких  направлено депутатський запит,  зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на такий запит Раді та депутату Ради. 

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто                                     у  встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити Раді та депутатові Ради, який вніс такий запит, і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради.

5. Депутат Ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше  1/4  від загального складу  депутатів  Ради. Посадових осіб,  до яких направлено запит,  своєчасно інформують про дату та час обговорення  відповіді  на  запит  Радою. Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні Ради.

 6. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада може прийняти відповідне рішення.

Стаття 45. Розгляд депутатом Ради пропозицій, заяв і скарг громадян

1. Депутат Сільської Ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого  вирішення;  вивчає причини,  які породжують скарги громадян,  і вносить свої пропозиції щодо їх усунення  до  органів місцевого  самоврядування,  до  місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.

2. Депутат   Ради  може  направляти  одержані  ним пропозиції,  заяви і скарги до відповідних  органів,  підприємств, установ  і  організацій  незалежно від форми власності,  об'єднань громадян,  якщо вирішення питань належить до їх  повноважень,  які зобов'язані  розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата Ради.

3. Депутат Сільської Ради в межах своїх  повноважень  здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств,  установ, організацій незалежно  від форми  власності,  органами  об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

4. Місцеві  органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,  підприємства,  установи,  організації державної і комунальної форм власності,   їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові Сільської Ради в організації прийому громадян,  розгляді їх пропозицій,  заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

Стаття 46. Дострокове припинення повноважень депутата Ради

1. Повноваження депутата Сільської Ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами,  без прийняття рішення Сільської ради у разі:

1) його відкликання виборцями  у  встановленому  Законом порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення  його  на  посаду,  зайняття  якої  згідно з Конституцією України і Законами України не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено  до  позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням   суду,  яким  його  притягнуто  до  відповідальності  за вчинення    корупційного    правопорушення   або   правопорушення, пов’язаного  з  корупцією,  та застосовано покарання або накладено стягнення  у  виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,   що   пов’язані  з  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата Сільської Ради можуть припинятися достроково також за рішенням Ради у зв'язку:

1)  з набранням законної сили обвинувальним вироком  суду,  за яким  його  засуджено до покарання,  не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата Сільської Ради про складення ним депутатських повноважень.

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради вирішуються в судовому порядку.

4. У разі  дострокового  припинення  повноважень  депутата  вибори  чи заміщення  депутата,  який  достроково припинив   повноваження,  проводяться  відповідно  до  Закону України «Про місцеві вибори» та Виборчого кодексу України.

Стаття 47. Помічники-консультанти депутата Ради

1. Депутат Ради може мати до п'яти включно помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою.

4. Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.

5. Помічник-консультант депутата Сільської Ради у своїй діяльності керується Конституцією України,  законодавством України, даним Регламентом,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата Ради.   

6. Помічник-консультант депутата Сільської Ради має право:

1) одержувати  надіслану  на  ім'я  депутата  Сільської Ради поштову й телеграфну кореспонденцію,  відправляти її за дорученням депутата Ради;

2) за  дорученням  депутата  Сільської Ради  брати  участь  в організації  вивчення  потреб  територіальної громади, інформувати про них депутата Сільської Ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

3) за  дорученням  депутата  Сільської Ради у разі його відсутності брати  участь в роботі постійної комісії, членом якої є депутат з правом дорадчого голосу.

7. Помічник-консультант депутата Сільської Ради зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також  Положення про помічника-консультанта депутата сільської ради;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати  на  виконання  повноважень  депутата  Сільської Ради,  утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Ради;

3) за  дорученням  депутата  Сільської Ради  вивчати питання, необхідні депутату Сільської Ради для здійснення його  депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату Сільської Ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату Сільської Ради в розгляді надісланих на його  ім'я  поштою  або  поданих  на  особистому прийомі виборцями пропозицій,  заяв і скарг громадян та вирішенні  порушених  у  них питань;

6) надавати депутату Сільської Ради організаційно-технічну, іншу необхідну   допомогу при  здійсненні ним депутатських повноважень.

8. Помічнику-консультанту  депутата  Сільської Ради видається посвідчення,  в якому має бути зазначено номер посвідчення,  повну назву Ради,  прізвище, ім’я та по батькові депутата  Сільської ради,  номер  його виборчого округу,  а також те,  що  помічник-консультант  депутата Ради  працює  на громадських засадах у Сільській раді відповідного скликання.

9. Посвідчення помічника-консультанта депутата  Ради, опис
якого  затверджується Радою, видається Радою за письмовим поданням  депутата Ради.   

10. Посвідчення помічника-консультанта депутата Сільської Ради вважається недійсним і підлягає поверненню до Ради відповідного скликання по закінченню повноважень депутата Сільської Ради або за його письмовим поданням.

Стаття 48. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Ради на сесіях Ради

1. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесіях Ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним  і підконтрольним   органам  та  посадовим  особам місцевих  органів виконавчої влади,  органів  місцевого  самоврядування,  керівникам  відповідних підприємств,  установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки,  встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів Ради,  які внесли  пропозиції  чи висловили зауваження, а також Раду.

2. Рада   та   її  виконавчі  органи  забезпечують  виконання пропозицій і зауважень депутатів ради,  схвалених  радою, інформують   депутатів  про  реалізацію  пропозицій  і  зауважень, внесених ними на сесіях рад.  

Стаття 49. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень
у виборчих округах депутати  Ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

 2. Депутати Ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених законодавством України та цим Регламентом.

4. Депутатська група  може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  Ради відповідного  скликання за рішенням зборів депутатів Сільської Ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. 

5. Членство депутата Ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6. Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень Сільської Ради відповідного скликання.

7. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів Сільської Ради та створюється на установчому засіданні членів групи. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи.

8. Депутати Ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу зі складу групи, яка очолює таку депутатську групу (керівника групи).

9. Депутатська  група реєструється Сільської Радою за  поданням  особи,  яка очолює  депутатську  групу (керівника групи),  до  якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування  депутатської  групи  із зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

10. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів Ради, внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж встановлено пунктом 7 статті 49 цього Регламенту.

2) у разі прийняття депутатами Ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати Сільської Ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень Ради.

11. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.     

12. Депутатські групи мають право:

1) на  пропорційне  представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 50. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських груп

1. Кожна група реєструється у секретаря Ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаря Ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської групи, письмового повідомлення про сформування депутатської групи/фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської групи, її персональний склад та партійна належність членів депутатської групи, а також прізвища голови депутатської групи та її членів. Депутатська група зобов’язана інформувати Раду про виникнення змін у складі депутатської групи.

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської групи, її кількісний склад, голову депутатської групи та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні Ради.

3. Про вступ до депутатської групи нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської групи та новими членами групи.

4. Про вихід депутатів з депутатської групи головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з групи.

5. Про виключення депутата з депутатської групи головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської групи.

Стаття 51. Сільський Голова

1. Феодосіївський Сільський голова (далі – сільський голова) є головою Феодосіївської територіальної громади.

2. Сільський голова обирається Феодосіївською територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області (далі – виконавчий комітет сільської ради), головує на його засіданнях.

5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

Стаття 52. Повноваження Сільського Голови

1. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

2. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження сільського голови здійснює секретар сільської ради. Секретар сільської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Сільської Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

4. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

5. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

6. Клопотання особи, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови щодо призначення позачергових виборів сільського голови розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови.

7. Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території Феодосіївської громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України роботу Ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

6) вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України  та чинних у період внесення на затвердження Радою відповідних штатів;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради,  її виконавчого комітету;

15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

16) представляє Феодосіївську територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та утворених нею органів;

18) укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Радою;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

8. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

9. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. Сільський голова щорічно звітує Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

11. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

12. На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 53. Дострокове припинення повноважень сільського голови

1. Повноваження сільського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України  «Про військово-цивільні адміністрації».

3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою.

5. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається Виборчим кодексом України.

6. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1256 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Радою;

3) з підстав, зазначених у частині другій статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

4) у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови.

Стаття 54. Секретар Ради

1. Секретар Сільської Ради обирається на посаду та звільняється з посади відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Радою.

2.  Секретар Ради працює в Раді на постійній основі. Секретар ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

2) Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу Ради згідно з пунктом 2 частини 1 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до пункту 2 частини 2 цього Регламенту, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

3. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

4. Секретар Ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;

2) скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

3) веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.    

5. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

Стаття 55. Конфлікт інтересів

1. Сільський голова, секретар, депутат Ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту першого цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на відповідну депутатську комісії, до повноважень якої відносяться питання протидії корупції.

3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»:

1) реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

2) потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

3)  неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

4) подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Стаття 56. Виконавчий комітет сільської ради

1. Виконавчим органом Сільської Ради є виконавчий комітет ради, який утворюється Сільською Радою на строк її повноважень, крім випадків передбачених законодавством України та цим Регламентом.

2. Після закінчення повноважень Ради та/або сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3.  Утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку є виключною компетенцією Ради.

4. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету сільської ради, старости (старост), а також може включати керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб, в тому числі представників інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території громади.

5. Сільська Рада утворює у складі виконавчого комітету ради дорадчий орган з питань містобудування та архітектури, затверджує Положення про такий орган, а також визначає його кількісний та персональний склад.

6. До складу виконавчого комітету сільської ради входить за посадою секретар сільської ради.

7. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.

8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету сільської ради.

9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету сільської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

10. Виконавчий комітет сільської ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

11. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської Ради, крім секретаря ради.

Стаття 57. Повноваження виконавчого комітету сільської ради

1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет сільської  ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської Ради;

2) координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Сільська Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських рад.

Стаття 58. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради

1. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

2. Засідання виконавчого комітету сільської ради скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

3. Засідання виконавчого комітету сільської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Розділ III  ВІДДІЛИ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 59. Відділи  та інші виконавчі органи сільської ради

1. Сільська Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських рад.

2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Відділи та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними Сільській Раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,  сільському голові.

4. Керівники відділів  та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою (особою, яка здійснює його повноваження) одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

5. Положення про відділи  та інші виконавчі органи ради затверджуються Радою.

РОЗДІЛ IV.

Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів сільської ради

Стаття 60. Загальні правила

 1. Підготовка і розгляд регуляторних актів сільської ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, відповідно до норм чинного законодавства. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи сільської ради. Після затвердження плану роботи сільської ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному веб-сайті Ради.
 2. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, Рада вносить зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
 3. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає уповноваженій постійній комісії Ради проект регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу, не пізніше, ніж за два місяці до засідання сесії сільської ради. Уповноважена постійна комісія за наявності мотивованого подання депутата Ради, іншої постійної комісії Ради, може визначити експерта та доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

РОЗДІЛ V.

ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 61. Норми депутатської етики та дисципліна в роботі Феодосіївської сільської ради

1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.

2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень у випадках передбачених законодавством.

3. Депутати, присутні на засіданні Ради, зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, посвідчення депутата.

4. Депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях.

5. Депутат не повинен розголошувати відомостей,  що становлять  державну  або іншу  таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і  не підлягають за їх рішенням розголошенню,  та відомостей,  які стосуються таємниці особистого життя депутата  Ради  або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках.

6. Депутат не має права приймати будь-яких гонорарів, подарунків,  отримувати винагороду безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

7. На депутатів Сільської Ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені  Законом  України  «Про  запобігання корупції».

8. Депутати Сільської Ради зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію  про  майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про  запобігання  корупції» та надавати дозвіл про її оприлюднення.

9. Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

10. Під час пленарного засідання Сільський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків. Під час пленарного засідання Сільський голова, депутати, а також запрошені особи повинні перевести у беззвучний режим  свої персональні засоби зв'язку. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання.

11. Сільський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні Ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

Стаття 62. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

 1. За порушення вимог даного Регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу:
  1. позбавлення права на продовження виступу;
  2. позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;
  3. видалення з зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.
 2. Заходи впливу застосовуються за процедурним рішенням Ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.
 3. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.
 4. До застосування заходів впливу з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні Ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію застосувати до порушника адекватний, на його думку, захід впливу. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення Ради (процедурного рішення комісії).
 5. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата. 
 6. Заходи впливу передбачені підпунктами 1, 2 пункту 1 цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей  24, 25 Регламенту, а також за порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.
 7. Захід впливу, передбачений підпункту 3 пункту 1 цієї статті Регламенту, застосовуються як крайній захід впливу на порушника за вчинення ним дій, які грубо порушують вимоги цього Регламенту, в т.ч. не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням Ради щодо нього, вчинення лайки, бійки, знаходження в нетверезому стані. Порушник зобов’язаний самостійно покинути залу засідань. У випадку невиконання цієї вимоги видалення з зали доручається працівникам охорони, а при необхідності працівникам правоохоронних органів.
 8. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом. До головуючого на засіданні Ради (комісії) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені даним Регламентом. При цьому, головуючий не може ухилитись від поставлення на голосування питання про застосування до нього заходів впливу.

Стаття 63. Повнота та дійсність Регламенту

1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

2. Даний Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту Феодосіївською сільською радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на сільського голову, Секретаря Ради, уповноважену постійну комісію. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

5. У випадку виявлення суперечності між рішенням Ради і даним Регламентом застосовуються відповідні статті цього Регламенту.

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

 

 

Регламент роботи Феодосіївської сільської ради VIII скликання

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних