Положення про виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради

Додаток

до рішення 1 сесії VIII скликання

від 03 грудня 2020 р.  № 10

Феодосіївської сільської ради

Положення про виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради  (далі – виконком) є виконавчим органом Феодосіївської сільської ради (далі – рада), який створюється радою на період її повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

Після закінчення повноважень ради виконком здійснює свої повноваження до формування його нового складу.

1.2. Виконком у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, Регламентом роботи Феодосіївської сільської ради, рішеннями ради та цим Положенням.
1.3. Виконком є юридичною особою, має гербову печатку, бланки та штампи, має рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, набуває від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах, зокрема звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

1.4. Фінансування видатків виконкому здійснюється за рахунок коштів бюджету Феодосіївської об’єднаної територіальної громади.

1.5. Місцезнаходження виконкому: 08173, Україна, Київська обл., село Ходосівка, вул. Панаса Мирного, буд. 2.

2. Склад виконкому та порядок його формування 

2.1. Виконком утворюється за рішенням ради. Кількісний та персональний склад виконкому затверджуються радою за пропозицією сільського голови.
2.2. До складу виконкому входять за посадою: сільський голова, секретар ради, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости або особи, що виконують їх обов’язки. Інші члени виконкому виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2.3. Виконком очолює сільський голова. Сільський голова організовує роботу виконкому, головує на його засіданнях, забезпечує колегіальність при розгляді питань, включених до порядку денного засідань, підписує рішення виконкому і забезпечує їх виконання.

2.4. На осіб, які входять до складу виконкому за посадою і працюють в ньому на постійній основі, поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
2.5. Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також з метою здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконкому, за рахунок коштів місцевого бюджету.
2.6. До складу виконкому не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
2.7. Внесення змін до складу виконкому і його розпуск є виключною компетенцією ради. Питання внесення змін до складу виконкому, виведення зі складу виконкому окремого члена виконкому, розпуск виконкому вноситься на розгляд раді за пропозицією 1/3 депутатів від загального складу ради або сільського голови.

3. Повноваження виконкому 

3.1. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3.2. Виконком здійснює власні повноваження і повноваження, делеговані органами виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Виконком у межах компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання виконавчими органами ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Феодосіївської територіальної громади.

3.4. Виконкому підпорядковуються інші виконавчі органи ради.

3.5. Виконком здійснює керівництво підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності Феодосіївської  територіальної громади через виконавчі органи ради або безпосередньо.
Відносини виконкому з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності Феодосіївської територіальної громади будуються на договірній основі.

3.6. Виконком:

3.6.1. Попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проект бюджету Феодосіївської територіальної громади проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради.

3.6.2. Координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Феодосіївської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.
3.6.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3.6.4. Забезпечує комплексний соціально-економічний і культурний розвиток Феодосіївської об’єднаної територіальної громади, вирішення питань життєдіяльності громади виконавчими органами ради та посадовими особами місцевого самоврядування.

3.6.5. Інформує територіальну громаду про свою роботу.
3.6.6. Організовує виконання рішень ради, а також затверджених радою планів і програм соціально-економічного розвитку Феодосіївської територіальної громади її бюджету та цільових програм.

3.7. Виконком здійснює інші повноваження, надані йому чинним законодавством України та рішеннями ради.

4. Права та повноваження члена виконкому 

4.1. Член виконкому наділяється всіма правами і повноваженнями, необхідними для забезпечення його реальної та ефективної участі в діяльності виконкому.

4.2. Член виконкому має право:

4.2.1. Вносити пропозиції на розгляд виконкому з будь-якого питання, віднесеного до його компетенції, у тому числі шляхом внесення на розгляд виконкому проекту рішення, підготовленого безпосередньо членом виконкому, поправки до проектів рішень, включених до порядку денного засідань виконкому, у порядку, встановленому законом.

4.2.2. Здійснювати контроль за діяльністю виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ, запитувати у їх керівників і отримувати в порядку, встановленому законодавством, необхідну інформацію, довідкові матеріали і копії документів.

4.2.3. На участь у роботі робочих груп і комісій, в тому числі постійно діючих, які створюються розпорядженнями сільського голови або формуються радою, звернувшись до сільського голови із відповідною особистою заявою.
4.2.4. Вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок діяльності виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ; брати участь в роботі відповідних комісій і робочих груп, які здійснюють такі перевірки.
4.2.5. Ініціювати заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ на засіданнях виконкому.
4.2.6. Вносити сільському голові пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Феодосіївської  територіальної громади.

4.2.7. Виступати на засіданнях виконкому з кожного питання порядку денного, брати участь в дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, оголошувати заяви, звернення, пропозиції громадян або їх об'єднань з метою розгляду та вирішення порушених у них питань.
4.3. Розподіл обов’язків між членами виконкому, в тому числі на період тимчасової відсутності кожного з членів виконкому, які працюють в ньому на постійній основі, затверджуються розпорядженням сільського голови.
4.4. Члени виконкому – сільський голова, секретар ради, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости або особи, що виконують їх обов’язки здійснюють координацію діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Феодосіївської  територіальної громади, відповідно до розпорядження сільського голови про розподіл обов'язків між членами виконкому.
4.5. Члени виконкому, які не працюють у виконкомі на постійній основі, координують напрями діяльності виконкому відповідно до розпорядження сільського голови про розподіл обов'язків між членами виконкому.

5. Порядок та форма роботи виконкому 

5.1. Форма та порядок роботи виконкому визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням та Регламентом роботи виконавчих органів ради, який затверджується виконкомом.

5.2. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликаються сільським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Засідання виконкому проводяться, як правило, в адміністративній будівлі сільської ради у другий або четвертий четвер кожного місяця. За необхідності може бути скликано позачергове засідання виконкому.
5.3. Виконком організовує та проводить свою роботу відповідно до затверджених планів роботи. Порядок денний засідання виконкому формується відділом з документообігу та контролю виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради відповідно до плану роботи виконкому на підставі пропозицій сільського голови, секретаря ради, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, інших членів виконкому та підписується керуючим справами виконкому.

У виняткових випадках проект рішення виконкому може бути включено до порядку денного засідання виконкому безпосередньо на засіданні виконкому за рішенням більшості від загального складу виконкому.
5.4. Засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів від загального складу виконкому. На кожному засіданні виконкому ведеться протокол, в якому відображається хід засідання виконкому, виступи членів виконкому та інших осіб, які беруть участь в засіданні. Протокол засідання виконкому підписується сільським головою та керуючим справами виконкому.

5.5. Рішення виконкому з усіх питань, віднесених до його компетенції і включених до порядку денного засідання, приймаються на засіданні виконкому шляхом голосування простою більшістю голосів від загального складу виконкому.

5.6. Рішення виконкому підписуються сільським головою або заступником з питань діяльності виконавчих органів ради, додатки до рішень виконкому підписує керуючий справами або керівники самостійних структурних підрозділів.
5.7. Рішення виконкому підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше 5-ти робочих днів після їх прийняття.

5.8. Проекти рішень виконкому підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

5.9. Рішення виконкому, які відповідно до чинного законодавства України є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламентом виконавчих органів ради.

6. Контроль за діяльністю виконкому, звітність 

6.1. Виконком є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.
6.2. Сільський голова не рідше одного разу на рік інформує у своєму звіті територіальну громаду про діяльність виконкому та інших виконавчих органів ради за минулий рік.

6.3. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на відкритих зустрічах з мешканцями Феодосіївської  територіальної громади, пленарних засіданнях ради, громадських слуханнях, зустрічах з представниками засобів масової інформації, а також в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

6.4. Виконком забезпечує не рідше одного разу на рік звітування керівників виконавчих органів ради про свою діяльність за попередній календарний рік протягом І кварталу року, наступного за звітним.

6.5. Виконком забезпечує надання звітів виконавчими органами ради до відповідних органів виконавчої влади про виконання делегованих повноважень у встановлені строки за затвердженою формою.
 

Секретар Феодосіївської сільської ради                                                                       А. О.  Походня

 

Положення про виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних